AdaOwerri Menu

adaowerri signature menu

Signature Menu

A portion of each

Veggies Yam Porridge……   …. … … .. … … … … … … … … … … … … … … GH₵30

stew-bean & Dodo        …. … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … GH₵35

Moi-Moi (Egg & Fish) Only    …. … … .. … … … … … … … … … … … … … … GH₵12

Ada’s Signature Noddles    …. … … .. … … … … … … … … … … … … … … ..GH₵40

Plantain Porridge  …. … … .. … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … GH₵35

Gizdodo & Moi Moi  …. … … .. … … … … … … … … … … … … … … … ……  ….. GH₵45

Beef Dodo & Moi Moi  …. … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … GH₵45

Pepper Kpomo Only  …. … … .. … … … … … … … … … … … … … … … .. .. ..  GH₵35

Pepper Kpomo & Moi Moi  …. … … .. … … … … … … … … … … … … … … … GH₵45

Pumpkin Sauce & Plantain  …. … … .. … … … … … … … … … … … … … … … GH₵40

Yam/Plantain & Eggsauce …. … … .. … … … … … … … … … … … … … … …  GH₵40

Beef, Goat Asun & Moi Moi   …. … … .. … … … … … … … … … … … … … … …  GH₵60

Goatmeat-asun Only  …. … … .. … … … … … … … … … … … … … … … .. … . … GH₵80

Goat Peppersoup Only  …. … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … ….. GH₵55

Cowtail Peppersoup  …. … … .. … … … … … … … … … … …  … … … … …. …. ..  GH₵120

Catfish peppersoup  …. … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … …. … …  GH₵90

Local Chicken Pepper Soup  …. … … .. … … … … … … … … … … … … … … …. GH₵70

Croaker Fish Peppersoup  …. … … .. … … … … … … … … … … … … … … …… …GH₵100

Abacha (African Salad)  …. … … .. … … … … … … … … … … … … … … …  …. …. .GH₵35

Isi-ewu (Goat-head)  …. … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … …. …. … GH₵100

Nkwobi (Cow feet)  …. … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … ..GH₵60

Ukwa (Bread Fruit)  …. … … .. … … … … … … … … … … … … … … …… …. …. … …  GH₵80

Choose Your Protein

1 Cow beef  — — — — — — — — GH₵10

1 Cow tail — — — — — — — —  GH₵12

1 Cow leg — — — — — — — —  GH₵12

1 Goatmeat — — — — — — — —  GH₵12

1 Beef-Throat — — — — — — — —  GH₵8

X5 Assorted — — — — — — — —  GH₵15

1 Salmon Fish — — — — — — — —  GH₵10

1 Chicken Lap — — — — — — — —  GH₵20

1 Chicken Cut — — — — — — — —  GH₵8

1 Chicken wings  — — — — — — — — GH₵8

1 Turkey cut — — — — — — — —  GH₵10

x4 Kpomo — — — — — — — —  GH₵20

Full Dried Tilapia — — — — — — — —  GH₵60

1 Cut Cat fish — — — — — — — —  GH₵15

1 Cut-Croaker Fish  — — — — — — — — GH₵20

x2 Med snail  — — — — — — — — GH₵30

x2 Jumbo Snail  — — — — — — — — GH₵40

x2 Med Prawn  — — — — — — — — GH₵40

x2 Jumbo Prawn  — — — — — — — — GH₵60

1 Dry Fish  — — — — — — — — GH₵25

 

Portion of Soup

Oha — — — — — — — — — — —    GH₵25

Okra — — — — — — — — —  — —    GH₵25

Egusi — — — — — — — — — —–   GH₵25

Nsala — — — —- — — — —- — —     GH₵25

Banga — — — — — — — — — — –   GH₵25

Ogbono — — — — — — — — — —   GH₵25

Bitterleave — — — — — — — — —– GH₵25

Green Vegetable Soups

Afang — — — — — — — — — —   GH₵30

Efo-riro — — — — — — — — — —  GH₵30

Okazi — — — — — — — — — —–  GH₵30

Vegetable — — — — — — — — —  GH₵30

Complete Seafood Specials

Seafood Okra .— ——- —— —– —-  GH₵ 100

Ofe Owerri —– —— —– —– —- —  GH₵100

Rivers Native — —- —- —- — —- —  GH₵100

Special Pumpkin Soup — — — — —    GH₵100

Choice of Protein

1 cow Beef — — — — — — — — – – – GH₵10

1 Cow Tail —- — — — — — — — —-  GH₵12

1 Cow Leg — — — — — — — — — –  GH₵12

1 Goatmeat — — — — — — — — — — GH₵12

1 Beef-Throat — — — — — — — — — GH₵8

x5 Assorted — — — — — — — — – —  GH₵15

1 Salmon Fish — — — — — — — —-    GH₵10

1 Chicken — — — — — — — — — —   GH₵20

1 Chicken Cut — — — — — — — —-   GH₵08

1 Chicken Wings — — — — — — — – – GH₵09

1 Turkey cut — — — — — — —– —–  GH₵10

x4 Kpomo — — — — — — — — — —  GH₵20

1 Cut Cat Fish — — — — — — — — –   GH₵15

x2 Med Snail — — — — — — — — — GH₵30

x2 Jumbo snail — — — — — — — —   GH₵40

x2 Med Prawn — — — — — — — —    GH₵40

x2 Jumbo Prawn — — — — — — — —  GH₵60

Dry Fish — — — — — — — — — — –  GH₵25

Choose your Swallow

1 Wrap Eba — — — — — — — — —–   GH₵05

1 Wrap Semo — — — — — — — — — — GH₵05

1 Wrap Wheat — — — — — — — — —  GH₵10

1 Wrap Amala — — — — — — — — —  GH₵10

Oatmeal — — — — — — — — — — —GH₵15

Potato — — — — — — —- — —- — — –GH₵15

Plantain — — — — — — —- —- —- —- —  – GH₵15

 

A Portion of Each Meal

Plain Rice & Tomato Stew — — — —- – — —– —- GH₵25

Plain Rice &Pepper Stew — — — — — — — — —  GH₵25

Plain Rice & Ofe-Akwu — — — — — — — — — —  GH₵25

Plain Rice & Pumpkin Sauce — — — – — — — — — GH₵35

Plain Rice & Veggies Sauce — —- — — — — — —  GH₵30

Plain Rice, Bean & Stew — — — — — — — — —-  GH₵30

Ofada rice & Ayamasa + egg —- —- ——— —- — — GH₵40

Naija Fried Rice Only —– —– —-  —- —- —– —–  GH₵40

Naija Jollof Rice Only — —- —- —- —- — —- — —  GH₵30

Naija Coconut Rice Only — —- ——- — — —- — — GH₵30

Native Jollof Rice Only — —- —- ——- —- —- ——  GH₵30

Banga Jollof Rice —- —- —- —- —- —- —- —- — – GH₵30

Plain Rice Only — — — — — — — — — — —– —  GH₵15

Jollof Spaghetti & Beef —- —- — — —– — —– — —GH₵40

Chicken Breast Macaroni — — —- — — — —- — GH₵40

Ada’s Special Seafood Rice — — — — – —  — – —  GH₵100

A Portion of Fried Plantain — — — — — — – — – – GH₵10

Choose Your Protein

1 Cow Beef — — — —- — — — —_—– —– —- GH₵10

1 Cow Tail — — — —- — — — —– —– — — —- GH₵12

1 Cow Leg — — — —- — — — —– — — — — — GH₵12

1 Goatmeat — — — —- — — — —– — — — — GH₵12

1 Beef Throat — — — —- — — — —– — — — GH₵08

x5 Assorted — — — —- — — — —– —- — — — GH₵15

1 Salmon Fish — — — —- — — — —– — — — GH₵10

1 Chicken Lap — — — —- — — — —– — — — GH₵20

1 Chicken Cut — — — —- — — — —– — —- GH₵08

1 Chicken Wings — — — —- — — — —– —- GH₵08

1 Turkey Cut — — — —- — — — —– — — — GH₵10

x4 Kpomo — — — —- — — — —– —- — — GH₵20

Full Tilapia — — — —- — — — —– —– — GH₵60

1 Cut Cat-Fish — — — —- — — — —– —– GH₵15

Cut Croacker Fish — — — —- — — — —– – GH₵20

x2 Med  Snail — — — —- — — — —– —- – GH₵30

x2 Jumbo Snail — — — —- — — — —– —- GH₵40

x2 Med Prawn — — — —- — — — —– — – GH₵40

x2 Jumbo Prawn— — — —- — — — — —-  GH₵60